Love

Love for "ÆRØ  SPORTSDYKKERKLUB".


§ 1.                Klubben, hvis navn er "Ærø sportsdykkerklub", er  stiftet i Marstal den 22. september 1969.

 

§ 2.                Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udøvelse. Den skal støtte undervands - aktiviteter af kulturel og videnskabelig art. 

 

§ 3.                Klubben er optaget i Dansk Sportsdykker Forbund (DSF), som er medlem af Confederation Mondial des Activites Subaquatiques (CMAS) og Danmarks Idræts Forbund (DIF). DFS's Jurakompendium er gældende for klubben og dens medlemmer.

 

§ 4.                Som aktivt medlem kan optages enhver person over 10 år (dykning uden apparat), 18 år (med apparat), der opfylder D.S.F’s betingelser. Dispensation kan foretages af den siddende bestyrelse. Som passivt medlem kan optages en - hver, der ikke dyrker aktivt undervandssport. Passive medlemmer har ikke stemmeret

 

§ 5:                Kontingentstørrelsen fastsættes på den årlige general- forsamling. Kontingent til klubben opkræves årligt forud, senest den 1. januar og indeholder kontingent til D.S.F. Klubmedlemmer, der indmeldes efter den 1. I et kvartal, betaler forud fra først kommende kvartal, for den resterende del af året. Restancer medfører tab af medlemskab. Ved genindmeldelse betales restancen plus et genindmeldelsesgebyr på kr. 100,00. 10 - 16 årige betaler halvt kontingent. 

 

§ 6:                Klubbens bestyrelse består af formand, kasserer. Og sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen på den årlige generalforsamling. Formand og bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige årstal. Kasserer og sekretær på ulige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig selv og repræsenterer klubben i D.S.F’s repræsentantskab. Ved hver generalforsamling vælges endvidere 2 suppleanter, en revisor og en sikkerhedsrepræsentant. 

 

§ 7:                Ordinær generalforsamling afholdes en gang i året, en fredag i februar. Indkaldelse sker med 14 dages varsel og indeholder følgende dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent.

2.     Formanden aflægger beretning. 

3.     Revideret regnskab forelægges.         

4.     Fastsættelse af årligt kontingent (Både aktive, passiv og junior medlemskab)

5.     Indkomne forslag. 

6.     Valg af bestyrelse. (på lige årstal vælges formand og sekretær, på ulige årstal  kasserer og to bestyrelsesmedlemmer)

7.     Valg af første og anden suppleant.

8.     Valg af en revisor.

9.     Valg af sikkerhedsrepræsentant.

10.   Eventuelt. 

 

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

 

                     

§ 8:                Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 2/3 af bestyrelsen eller mindst 1/2 af klubbens aktive medlemmer fremsætter ønske derom. Indkaldelse skal ske senest 1 måned efter ønske herom, er fremsat, og med mindst 14 dages varsel. 

 

§ 9:                Klubbens aktive medlemmer er stemmeberettiget, og er valgbare til klubbens bestyrelse efter 2 års medlemskab, såfremt de ikke er i restance.

 

§ 10:              Alle valg sker ved hemmelig skriftlig afstemning, og af - gøres ved almindelig stemmeflertal. Ethvert medlem kan meddele en stemme ved fuldmagt. 

 

§ 11:              Formanden indkalder til bestyrelsesmøde og leder forhandlingerne på disse møder, hvoraf der afholdes mindst 1 hvert kvartal.

 

§ 12:              Det påhviler bestyrelsen, at underrette D.S.F. om enhver til og afgang af medlemmer, samt ændringer i bestyrelsen. 

 

§ 13:              Bestyrelsen arrangerer ture, træning, møder og andre aktiviteter i klubbens ånd, ligesom den er ansvarlig for at meddelelser af almen interesse, der tilgår klubben fra D.S.F., kommer ud til medlemmerne.

 

§ 14:              Ingen tur må foretages i klubbens navn eller under klub - bens mærke uden bestyrelsens samtykke og en af bestyrelsen udpeget dykkerleder. 

§ 15:              Ønsker et medlem en sag forelagt D.S.F’s forbundsbestyrelse eller et udvalg herunder, retter vedkommende henvendelse til klubbens bestyrelse, der såfremt sagen ikke klares lokalt, sender den, skriftligt i 2 eksemplarer, til D.S.F. med angivelse af hvad der måtte være passeret i sagen.

§ 16:             Hvis det bestemmes på en generalforsamling, at klubben skal opløses, skal en sådan afgørelse afprøves på en ekstraordinær generalforsamling senest en måned efter og bekræftes af mindst 2/3 af klubbens medlemmer. Hvis dette flertal nås, skal bestyrelsen realisere klubbens værdier og den indkomne sum indsættes på en bankkonto under D.S.F’s formynderskab og kan hæves til start af ny sportsdykker - klub på Ærø med mindst 5 medlemmer inden for en periode af 5 år fra datoen for "Ærø sportsdykkerklubs opløsning. Inden paragraffens anvendelse, forpligter en ny klub sig til at optage denne § uændret. Er beløbet ikke hævet inden periodens udløb, tilfalder det D.S.F.. 

 

§ 17:              Ved dykning med apparat skal redningsvest benyttes. 

 

§ 18:              For at deltage i klubbens u/v arrangementer, skal man have D.S.F’s Fri-dykkerbevis.

 

§ 19:             A)        Det er kun tilladt, de af klubben udnævnte, fyldemestre at betjene        kompressoren. 

 

B)        Det er kun tilladt at fylde dykkerflasker, der er god - kendt, og som har gennemgået, det af klubben afholdte, dykker flaske syn, der forestås af klubbens sikkerhedsrepræsentant. 

 

C)       Det bør af klubbens medlemmer tilstræbes at brug af klubbens kompressor finder sted på den ugentlige klub - aften, for at ulejlige de udnævnte fyldemestre mindst muligt.

 

§ 20:             "Ærø sportsdykkerklub"s rejselegat: klubbens bestyrelse kan efter ansøgning uddele et eller flere rejselegater hvert år. Rejselegaterne finansieres af klubbens kassebeholdning og kan kun uddeles i den udstrækning, bestyrelsen finder det økonomisk forsvarligt for klubben. Tildeling af rejselegater foretages ud fra følgende retningslinier: 

A)                      Rejselegatet kan tildeles medlemmer af "Ærø sportsdykkerklub", der ikke er i restance, som har været medlem i mindst 5 år, og som ikke har modtaget rejselegat indenfor de sidste 3 år.

B)                       Rejselegatet kan søges til dækning af op til 50 % af de budgetterede udgifter til dykker ture uden for Danmark, dog højest 2000,00 kr.. 

C)                      Rejselegatet kan kun tildeles i forbindelse med dykker - ture, der har været tilbudt klubbens medlemmer, senest 4 måneder før afholdelsen. 

D)                      Ansøgning om rejselegatet, vedlagt dokumentation for opfyldelse af punkterne A)  B) og C), skal være klubbens bestyrelse i hænde, senest 3 måneder før turen afholdelse. Bestyrelsen skal, senest 2 måneder før turens start, meddele sin afgørelse til ansøgeren. 

E)                       Efter turen aflægger legatmodtageren regnskab i hen - hold til det godkendte budget. I tilfælde af, at turen har været billigere end budgetteret, tilbagebetales den del af rejselegatet, der overstiger 50 % af de faktiske udgifter.

F)                       I tilfælde af, at turen ikke gennemføres, eller at legat - modtageren ikke deltager, tilbagebetales hele legatet til klubben.

 

§ 21     Ethvert medlem der ikke opfylder sine forpligtelser, skader undervandssporten eller overtræder klubbens love eller sikkerhedsbestemmelser, kan af bestyrelsen udelukkes af klubben.

 

§22      Bestyrelsen afgør ethvert tvivlsspørgsmål, det måtte opstå om fortolkning af klubbens love og vedtægter, og der kan træffes afgørelse for forhold, der ikke er nedfældet i disse. Afgørelsen kan gøres til genstand for afstemning på førstkommende generalforsamling.

 

Udstedt den 22 september 1969, med ændringer af 3. februar 1971, 4. december 1985, 7 februar 1986, 5 februar 1987, 2 februar 1990 og 25 februar 2000. 3 februar 2006. 2 februar 2007.